Конструкции со Геогебра 4 4.1. Извозување на слики во Клипборд - Полиномна функција 5.2. Воведување на изводи - Наклон на функција

Задача:

1. Да се проучи влијанието на параметрите на равенката на права со користење на лизгачи.

2. Да се види што ќе се случи со наклонот на правата ако се промени лизгачот а.

Ова е Java Applet креирано со користење на Геогебра од www.geogebra.org - изгледа немате инсталирано Java, ве молиме одете на www.java.com

Конструкција:

1. Се креираат лизгачи m и b со користење на стандардните поставувања на лизгачот.

2. Се внесува линеарната равенка y = m x + b.

3. Се креира пресечна точка A помеѓу правата и y-оската.

4. Се креира наклонот на правата со алатката "Наклон".

5. Се креира нова точка B во координатниот почеток.

6. Се црта отсечка помеѓу точките A и B.


Работни материјали: 

-  Параметри на линеарна равенка: