Конструкции со Геогебра 4 3.2. Визуелизација на апсолутни вредности 4.1. Извозување на слики во Клипборд - Полиномна функција

Задача: Да се испита сложувањето на синусните бранови.

Ова е Java Applet креирано со користење на Геогебра од www.geogebra.org - изгледа немате инсталирано Java, ве молиме одете на www.java.com

Конструкција:

1. Се креираат три лизгачи a_1, ω_1 и φ_1.

2. Се внесува синусната функцијата g(x)= a_1 sin(ω_1 x + φ_1).

3. Се креираат други три лизгачи a_2, ω_2 и φ_2.

4. Се внесува друга синусна функција h(x)= a_2 sin(ω_2 x + φ_2).

5. Се пресметува збирот од двете фунцкии sum(x) = g(x) + h(x).


Работни материјали: 

-  Сложување на синусни бранови: