Конструкции со Геогебра 4 3.1. Конструирање тангенти на кружница 3.3. Сложување на синусни бранови

Задача: Да се испита како се менува равенството на функцијата со движење по координатните оски и во координатната рамнина.

Ова е Java Applet креирано со користење на Геогебра од www.geogebra.org - изгледа немате инсталирано Java, ве молиме одете на www.java.com

Конструкција:

1. Се внесува фунцкијата f која што претставува апсолутна вредност од x (f(x)=abs(x)).

2. Се внесува константна функција g.

3. Се наоѓаат пресечните точки A и B на двете функции.