Конструкции со Геогебра 4 2.4. Претставување на Теоремата на Талес 3.2. Визуелизација на апсолутни вредности

Задача: Да се конструираат тангенти на кружница и да се докаже складноста на триаголниците.

Ова е Java Applet креирано со користење на Геогебра од www.geogebra.org - изгледа немате инсталирано Java, ве молиме одете на www.java.com

Конструкција:

1. Се конструира кружница со центар A која минува низ точката B.

2. Се креира нова точка C надвор од кружницата.

3. Се повлекува отсечка меѓу точките A и C.

4. Се наоѓа средишната точка D на отсечката AC.

5. Се конструира кружница со центар во точката D која минува низ точките A и C.

6. Се одредуваат пресечните точки Е и F на двете кружници.

7. Се повлекуваат правите CE и CF.

8. Се цртаат тангентни отсечки CE и CF.

9. Се цртаат отсечки ОE и ОF кој се еднакви на радиусот на кружницата.

10. Се креираат аглите ∡ COE и ∡ FOC.


Работни материјали: 

-  Конструирање тангенти на кружница: