Конструкции со Геогебра 4 2.3. Кружница опишана околу триаголник 3.1. Конструирање тангенти на кружница

Задача: Да се претстави Теоремата на Талес со помош на триаголник.

Ова е Java Applet креирано со користење на Геогебра од www.geogebra.org - изгледа немате инсталирано Java, ве молиме одете на www.java.com

Конструкција:

1. Се црта отсечка AB.

2. Се конструира полукружница низ точките A и B.

3. Се креира нова точка C на полукружницата.

4. Се исцртува триаголникот ABC со поврзување на темињата.

5. Се креираат внатрешните агли на триаголникот ABC.

6. Се креира средишната точка O на отсечката AB.

7. Се прикажува радиусот OC како отсечка.