Конструкции со Геогебра 4 2.1. Констструкција на квадрат 2.3. Кружница опишана околу триаголник

Задача: Да се конструира шестоаголник.

Ова е Java Applet креирано со користење на Геогебра од www.geogebra.org - изгледа немате инсталирано Java, ве молиме одете на www.java.com

Конструкција:

1. Се конструира кружница со центар A која минува низ точката B.

2. Се конструира друга кружница со центар B која минува низ точката A.

3. Се наоѓа пресекот на двете кружници за да се добијат темињата C и D.

4. Се конструира нова кружница со центар C која минува низ точката A.

5. Се наоѓа пресекот на новата кружница со правата за да се добие темето Е.

6. Се конструира нова кружница со центар D која минува низ точката A.

7. Се наоѓа пресекот на новата кружница со првата за да се добие темето F.

8. Се конструира нова кружница со центар E која минува низ точката A.

9. Се наоѓа пресекот на новата кружница со правата за да се добие темето G.

10. Се исцртува шестоаголник FGECBD.

11. Се креираат аглите на шестоаголникот.

12. Се прави тестирање на конструкцијата со влечење.