Конструкции со Геогебра 4 1.1. Конструкција на правоаголник 2.1. Конструкција на квадрат

Задача: Да се конструира рамностран триаголник, со зададени страни и аглите помеѓу нив.

Ова е Java Applet креирано со користење на Геогебра од www.geogebra.org - изгледа немате инсталирано Java, ве молиме одете на www.java.com

Конструкција:

1. Се црта отсечка AB.

2. Се конструира кружница со центар во точката A која минува низ точката B.

3. Се конструира кружница со центар во точката B која минува низ точката А.

4. Се наоѓа пресечната точка на двете кружници во точката C.

5. Се исцртува триаголникот ABC во насока спротивна од стрелките на часовникот.

6. Со алатката Агол се клика во средината на многуаголникот за да се креираат сите внатрешни агли.

allowfullscreen="true">