Конструкции со Геогебра 4 1.2. Конструкција на рамностран триаголник

Задача: Да се конструира четириаголник ABCD, со зададени четири страни.

Ова е Java Applet креирано со користење на Геогебра од www.geogebra.org - изгледа немате инсталирано Java, ве молиме одете на www.java.com

Конструкција:

1. Се црта отсечка AB.

2. Се наоѓа нормална права на отсечката AB која минува низ точката B.

3. Се креира нова точка C на нормалната права.

4. Се наоѓа паралелна права на отсечката AB која минува низ точката C.

5. Се наоѓа нормална права на отсечката AB низ точката A.

6. Се наоѓа пресечната точка на двете прави D.

7. Се исцртува многуаголникот ABCD.