Кружница опишана околу триаголник


Бр. Име Дефиниција Вредност Наредба
1 Точка A   A = (-2.14, -0.6)  
2 Точка B   B = (3.24, -0.78)  
3 Точка C   C = (-2.24, 3.12)  
4 Триаголник триаголник триаголник Многуаголник A, B, C триаголник = 10 Многуаголник[A, B, C]
4 Отсечка c Отсечка [A, B] од Триаголник триаголник c = 5.38 Отсечка[A, B, триаголник]
4 Отсечка a Отсечка [B, C] од Триаголник триаголник a = 6.73 Отсечка[B, C, триаголник]
4 Отсечка b Отсечка [C, A] од Триаголник триаголник b = 3.72 Отсечка[C, A, триаголник]
5 Права d Симетрала на отсечката помеѓу A и B d: -5.38x + 0.18y = -3.08 СиметралаНаОтсечка[A, B]
6 Права e Симетрала на отсечката помеѓу C и B e: -5.48x + 3.9y = 1.82 СиметралаНаОтсечка[C, B]
7 Точка M Пресечна точка за d и e M = (0.62, 1.34) Пресек[d, e]
8 Кружница f Кружница низ C со центар во M f: (x - 0.62)² + (y - 1.34)² = 11.35 Кружница[M, C]