Трудови / Презентации / Други издавања - Геогебра на македонски

2012

2011
  • Презентации на одбрана на магистерска работа - Геогебра во наставата, ОИКТ, ТФБ, Битола
3.Мај.2011: Редоследна примена на Геогебра за севкупните содржини на фигурата триаголник- БЈ
  • Март.2011: CIIT2011, Молика, Битола
Елипса и хипербола со Геогебра 4 (ЗТ и ЛФС)
  • 16.Јануари.2011: Презентација на трудови на International GeoGebra Conference for Southeast Europe, 15-16 Јан 2011, Нови Сад, Србија
Цртање на график на функции со поларни координати (ЗТ и ИД).
Изучување на функции со Геогебра (ЗТ и ЛФС)
Компјутерските алгебарски системи (CAS) за поддршка на учење/ предавање Линеарна алгебра (АД)

2010
  • Презентации на одбрана на магистерска работа - Геогебра во наставата, ОИКТ, ТФБ, Битола
28.Декември.2010: е-учење: Динамички геометриски конструкции на триаголник со геогебра - ДЦБ
  • Fahlberg-Stojanovska L., Stojanovski V. (2010) Compass and Straightedge with GeoGebra- Using Technology to Master Mathematics. 7th Intl CIIT, February 2010, Bitola, MKD (presented, awaiting publication).
  • Stojanovska L., Trifunov Z. (2010) ICT Approach to Finite Mathematics (in Macedonian) ИКТ Пристап во Конечна Математика. Основен учебник при Технички факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски“. ISBN 978-608-65053-1-8.